خدمات حسابرسی داخلی

 

  • پیاده سازی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در شرکتها 
  • شناخت و مستندسازی کنترلهای داخلی با الگوی مبتنی بر ریسک
  • ارزیابی کنترلهای داخلی با الگوی مبتنی بر ریسک
  • تدوین منشورهای حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی
  • تدوین دستورالعمل واحد حسابرسی داخلی
  • عارضه یابی و بهبود