خدمات مدیریت ارشد

  1. تدوین دستورالعملها و نظامنامه های مدیریتی (مالی، حسابرسی داخلی، فروش، معاملات، منابع انسانی)
  2. استقرار دبیرخانه هیئت مدیره و برقراری نظام پیگیری مصوبات
  3. پیاده سازی و استقرار سیستم های هوش تجاری (BI) 
  4. تهیه داشبوردهای مدیریتی و گزارشات مدیریتی درون سازمانی