خدمات مدیریت مالی

  1. مشاوره خرید نرم افزار مناسب جهت استقرار سیستم حسابداری متناسب با نیاز شما
  2. تعریف کدینگ حسابداری 
  3. پیاده سازی و استقرار سیستم حسابداری و زیر سیستمهای آن متناسب با نیاز شما از صفر تا صد
  4. تدوین دستورالعملهای مالی اداری 
  5. عارضه یابی و اصلاح حسابهای سنواتی